รับตรงภาคพิเศษ นิติ ม.บูรพา

คณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ โดยเปิดรับถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ ค่ะ

หลักสูตรที่รับสมัคร
1  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
3  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
4  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป
1  สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้ายหรือเทียบเท่า
2  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
4  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะสาขา
1  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)
- มีความสนใจศึกษาทางด้านศาสตร์การบริหารของภาครัฐและภาคเอกชน
2  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
- มีความสนใจด้านการบริหารงานและการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
3  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
- มีความสนใจในวิชาการด้านปรัชญาการเมือง และทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองประเทศ
การปกครองท้องถิ่น และเศรษฐศาสตร์การเมือง
4  สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
- มีความสนใจด้านกฎหมาย
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำ
การสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม
จะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
1  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน)  ร้อยละ 20
2  GPA กลุ่มสาระ  (4 กลุ่มวิชา)   ร้อยละ 80
 แยกเป็น  
                - ภาษาไทย         ร้อยละ 15
                - คณิตศาสตร์        ร้อยละ 15
                - สังคมศึกษา        ร้อยละ 30
                - ภาษาต่างประเทศ   ร้อยละ 20
3  ผลสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย    ผ่าน/ไม่ผ่าน

การสมัครคัดเลือกและหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
การสมัครคัดเลือก
1  สามารถขอใบสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/
2  ให้ผู้สมัครคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิชาการคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 038-102369 ต่อ 106
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณคณะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 (QS 2) ชั้น 6ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
4  ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จำนวน 500 บาท
5  ผู้สมัครต้องเก็บรักษาบัตรเลขที่นั่งสอบไว้มิให้สูญหาย และต้องนำบัตรนี้ไปแสดงต่อกรรมการทุกครั้ง

หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
1  ใบสมัครสอบของทางมหาวิทยาลัย
2  ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิ ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาใบรับคำขอมีบัตร ใหม่หรือเปลี่ยนบัตรซึ่งมีรูปถ่ายผู้ขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ  - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
             - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร

การคัดเลือกและประกาศผล
1  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรี และทาง website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/
2 สอบสัมภาษณ์วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
3  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  ณคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/

กำหนดวันเปิดเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดเปิดเรียน วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น