รับตรงพิเศษ รัฐศาสตร์ ม.บูรพา

หลักสูตรที่รับสมัคร
๑  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
๒  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
๓  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
๔  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติทั่วไป

๑  สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนสุดท้ายหรือเทียบเท่า
๒  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจและ/หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๓  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตด้วยเหตุถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
๔  ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
คุณสมบัติเฉพาะสาขา
๑  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (รป.บ.)
- มีความสนใจศึกษาทางด้านศาสตร์การบริหารของภาครัฐและภาคเอกชน
๒  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
- มีความสนใจด้านการบริหารงานและการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.)
- มีความสนใจในวิชาการด้านปรัชญาการเมือง และทฤษฎีการเมือง การเมืองการปกครองประเทศ
การปกครองท้องถิ่น และเศรษฐศาสตร์การเมือง
๔  สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
- มีความสนใจด้านกฎหมาย
หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำ
การสมัครคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการรายงานตัวเข้าศึกษาแล้วก็ตาม
จะต้องถูกถอนสภาพการเป็นนิสิตทันที
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
๑  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ๕ ภาคเรียน)  ร้อยละ ๒๐
๒  GPA กลุ่มสาระ  (๔ กลุ่มวิชา)   ร้อยละ ๘๐
 แยกเป็น    - ภาษาไทย         ร้อยละ ๑๕
             - คณิตศาสตร์        ร้อยละ ๑๕
             - สังคมศึกษา        ร้อยละ ๓๐
             - ภาษาต่างประเทศ   ร้อยละ ๒๐
๓  ผลสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย    ผ่าน/ไม่ผ่าน
การสมัครคัดเลือกและหลักฐานประกอบการสมัครสอบ
การสมัครคัดเลือก

๑  สามารถขอใบสมัครได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/
๒  ให้ผู้สมัครคัดเลือก สมัครด้วยตนเองที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถามได้ที่ งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๓๖๙ ต่อ ๑๐๖
๓  กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร ๖๐ พรรษามหาราชินี ๒ (QS ๒) ชั้น ๖ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔  ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก จำนวน ๕๐๐ บาท
๕  ผู้สมัครต้องเก็บรักษาบัตรเลขที่นั่งสอบไว้มิให้สูญหาย และต้องนำบัตรนี้ไปแสดงต่อกรรมการทุกครั้ง
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
๑  ใบสมัครสอบของทางมหาวิทยาลัย
๒  ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิ ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาใบรับคำขอมีบัตร ใหม่หรือเปลี่ยนบัตรซึ่งมีรูปถ่ายผู้ขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๔  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๕  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ  - เงินค่าสมัครและหลักฐานต่างๆ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
             - หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร
การคัดเลือกและประกาศผล
๑  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/
๒ สอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และทาง website : http://www.polsci-law.buu.ac.th/
กำหนดวันเปิดเรียน
มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดเปิดเรียน วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ http://calendar.buu.ac.th/document/1326099107.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น