รับสมัคร นร. โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร


UploadImage

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20 (ไม่รับสมัครหลักสูตรเทียบเท่า)
 2. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (รับผู้เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538)
 3. มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
 1. สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 17 ก.พ. 2555 ราคาชุดละ 100 บาทรวมค่าจัดส่ง โดยธนาณัติสั่งจ่ายปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศตรีหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝากอย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการจัดส่งระเบียบการให้ต่อไป
 2. ซื้อด้วยตนเองที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. - 2 มี.ค. 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคา 50 บาท
การรับสมัคร
 • การรับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555  โดยเสียค่าสมัครพร้อมค่าจัดส่งจำนวน 130 บาท โดยธนาณัติสั่งจ่าย(งดธนาณัติ on liine)ปณ.หลานหลวง 10102 ในนามเรืออากาศตรีหญิงลักษมี ศรีวรรณพฤกษ์  โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนที่ทหาร เลขที่111  ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ถือตามวันประทับ ตราลงทะเบียนของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • สมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนแผนที่ทหาร ตั้งแแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - วันที่ 2 มีนาคม 2553 เวลา 0900-12.00 น. และ 1300-1530 น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถ.ราชดำเนินนอก เยื้องสนามมวยราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัคร 100 บาท
การสอบคัดเลือก
 • สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 10 มีนาคม 2555เวลา 0800-1700 วิชาที่สอบได้แก่ วิชา คณิต วิชาฟิสิกส์ วิชาอังกฤษ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 0900 น.
 • การตรวจร่างกายและ x-ray วันที่ 20-21 มีนาคม 2555 เวลา 0800 น.
 • สอบพลศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 0800 น.
 • สอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจา วันที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 0800 น.
 • ประกาศผลขั้นสุดท้าย วันที่ 30 มีนาคม 2555
 • ทำสัญญา บุคคลตัวจริงวันที่ 9 เมษายน 2555 และบุคคลสำรองวันที่ 10 เมษายน 2555
สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ โรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหาร โทร. 0-2281-8662, 0-2282-0113 (เฉพาะเวลาราชการ) และ 0-2281-8665 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือที่ www.rtsd.mi.th/school/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น