รับตรง โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

UploadImage

           คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ สืบสานภาษาไทยด้วยวิธีพิเศษ โดยกำหนดคัดนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8จังหวัดที่มีความถนัดทางด้านภาษาไทยและมีแววที่จะเป็นครูภาษาไทยที่ดี โดยศึกษาในหลักสูตร 5ปี มีทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 16 คน

คุณสมบัติ
           เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี
1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จนถึงปลายภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ไม่ต่ำกว่า 2.50
2.มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐาน(ท 31101ท31102ท32101ท32102และท 33101)ไม่ต่ำกว่า 3.00ยกเว้นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 4
3.คะแนนเฉลี่ยที่ระบุในข้อ 3ไม่ต่ำกว่า 2.75แต่มีหรือเคยมีผลงานซึ่งแสดงความถนัดภาษาไทยตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จึงจะมีสิทธิสมัคร คือ
     3.1มีผลงานเขียนซึ่งเคยชนะการประกวดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกา ซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่นการเขียนเรียงความ การแต่งคำขวัญ การแต่งคำประพันธ์ ฯลฯ โดยมีสำเนาผลงานแสดง และมีเอกสารยืนยันจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือ
     3.2 เคยชนะการประกวดพูดรางวัลใดรางวัลหนึ่งตามกติกาซึ่งหน่วยงานสาธารณะจัดขึ้น เช่น การพูดสุนทรพจน์ การพูดในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหน้าสถานศึกษา หรือ
     3.3 เป็นผู้ที่มีความถนัดในการทำนองเสนาะ คำประพันธ์ เช่นโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สวดสรภัญญะ ขับร้องเพลงพื้นเมือง ฯลฯ ถึงขั้นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน โดยมีหนังสือยืนยันจากหัวหน้าสถานศึกษา
4 .ต้องสมัครสอบ PAT 5ความถนัดทางวิชาชีพครู ซึ่งจัดสอบโดยสทศ.และนำผลมาให้คณะกรรมการคุมห้องสอบในวันสอบข้อเขียน

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์และติดรูปถ่ายแล้ว
2.บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว(ส่วนของผู้สมัครไม่ต้องส่งไปกับใบสมัคร ให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสอบทุกครั้ง)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ฉบับ
4.ธนาณัติค่าธรรมเนียมการสอบ

การรับสมัคร
           โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติส่งเข้าสมัคร โดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกด้วยตนเอง โรงเรียนรวบรวมใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ส่งไปที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐมภายในวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2555
         
สิทธิที่ได้รับ
-ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือได้เกรด เฉลี่ยประจำภาคไม่ต่ำกว่า 2.75ภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะถูกงดทุนในภาคการศึกษาถัดไป และหากมีผลการเรียนในภาคการศึกษาใดถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะให้รับทุนอีกในภาคการ ศึกษาถัดไป
-ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องทำสัญญารับทุนกับมหาวิทยาลัย ผู้ที่ออกกลางคัน(ยกเว้นถึงแก่กรรม)ต้องชดใช้ทุนพร้อมดอกเบี้ย ตามจำนวนต้นทุนที่ได้รับการยกเว้นมาแล้วทั้งหมดคืนแก่มหาวิทยาลัย
-ในกรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี อาจจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดสรรเพิ่มให้อีกเป็นการเฉพาะต่างหากก็ได้
-นักศึกษาในโครงการนี้จะเปลี่ยนสาขาวิชาเอกหรือย้ายคณะวิชาไม่ได้
 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0-3425-8813
หรือที่ http://www.educ.su.ac.th  

  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น