รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ ปี 55

UploadImage

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)ปีการศึกษา 2555 รอบ 2 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 21 ทุน รับทั้งหมด 67 คน ที่เว็บไซต์http://www.atc.chula.ac.th
         

คุณสมบัติ

         สำหรับนักเรียนจากพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดคือแพร่ น่านพะเยา อุตรดิตถ์ และเชียงราย ถ้าได้รับการคัดเลือก จะได้รับสิทธิ์ทุนการศึกษา "ทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย" จำนวน 21 ทุนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และในกลุ่มวิชาอื่น ๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
4.เป็นผู้ที่พร้อมจะเข้ารับการศึกษา และฝึกปฎิบัติในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านได้
5.ควรเป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
6.เป็นผู้มีอุดมการณ์ที่จะทำงานในชนบทด้วยความเสียสละ
7.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญหรือความผิดปกติของร่างกายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
8.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
9.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตาม ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)และต้องไม่อยู่ในเพศบรรพชิต นักบวช นักพรตหรือมีข้อผูกมัดอยู่กับการรับทุนจากสถาบันอื่น
หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือพบในภายหลังว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นเท็จหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จหรือปลอม จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที


สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไทเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ระบุมุมซองด้านล่างซ้ายมือว่า โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร) เว็บไซต์http://www.atc.chula.ac.th
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น