รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง สาขาการจัดการโลจิสติกส์ฯ

UploadImage

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ทำการเปิดหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2555 หลัก สูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Supply  และเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการรับตรง ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555– มีนาคม 2555

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) เป็นผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและการบริการ
2) ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านการประกอบธุรกิจ
3) ทำงานหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการพาณิชย์และระบบขนส่ง
4) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมทางด้านธุรกิจ
5) อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
(1) กำลังศึกษา ม.6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์(ศิลป์คำนวณ)
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
(3) มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ(GPA) ไม่น้อยกว่า 2.00
(4) มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ (GPA)ไม่น้อยกว่า 2.00
(5) ไม่รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก กศน. /อาชีวศึกษา หรือหลักสูตรเทียบเท่า

การรับสมัคร :รับสมัครจำนวน 50 คน  ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555– มีนาคม 2555
             
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 0-5391-6103-5 หรือ admission@mfu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น