ทุนก.พ.ให้ไปดูงานเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนUploadImage


ด้วย ก.พ. โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ ได้มีมติให้จัดสรรทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน) จำนวน 20 ทุน   ในหลักสูตรเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน โดยสถาบันชั้นนำของประเทศในภูมิภาคอาเซียน สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับ สูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รุ่นที่ 71 – 74)

   วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน
  1.   จำนวนทุนที่จัดสรร จำนวน 20 ทุน 
  2. ข้อผูกพันในการรับทุน
   2.1   ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้ราชการตามสัญญา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
   2.2 กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ สำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
  3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
   3.1   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวง/กรม
   3.2   เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรมของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รุ่นที่ 71 – 74)
   3.3   เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (30 มีนาคม 2555)
   3.4   เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้
   3.5 เป็นผู้มีระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม
   ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก     หากปรากฏภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติใน    การสมัครคัดเลือกทันที

 4. การรับสมัครคัดเลือก
   4.1   ให้ส่วนราชการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อให้ไปฝึกอบรมดูงานเป็นกลุ่ม ณ สถาบันชั้นนำของประเทศในภูมิภาคอาเซียนตามที่สำนักงาน ก.พ.ได้ประสานการจัดหลักสูตรไว้
   4.2   ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนต้องยื่น เอกสาร หลักฐาน ดังต่อไปนี้
     (1) แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)
   (2) หนังสืออนุญาตให้แสดงความจำนงสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน ต่างประเทศ จากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
   (3) หนังสือรับรองจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดว่าเป็นผู้ที่จะได้รับมอบหมาย ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียนตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
   (4) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
   (5) เรียงความภาษาไทย ในหัวข้อ “เหตุผลในการสมัครรับทุน และการนำความรู้ที่จะได้รับไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานใน ความรับผิดชอบหรืองานของส่วนราชการ”    ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4   แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 
               ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร   พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ ทาง website ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน”

วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน
ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ ให้สำนักงาน ก.พ. โดยส่งไปที่ กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น