รับตรง สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต

UploadImage

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชานักบินพาณิชย์ (จำนวน 50คน)

**เริ่มสัมภาษณ์รอบแรก วันที่ 24มกราคม 2555นี้ **

มี 2หลักสูตรคือ
1. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาไทย
2. สาขานักบินพาณิชย์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (*หมายเหตุ นักศึกษาต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน จึงเปิดชั้นเรียน*)

หลักสูตร 4ปี 132หน่วยกิต มีชั่วโมงบินภาคอากาศ 206ชั่วโมง สำเร็จแล้วจะได้รับ
1. ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (นักบินพาณิชย์)
2. ใบอนุญาตินักบินส่วนบุคคล (PRIVATE PILOT LICENSE : PPL)
3. ใบอนุญาตินักบินพาณิชย์ (COMMERCIAL PILOT LICENSE : CPL)
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 2,593,900.- บาท

โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกบินในชั้นปีที่ 3-4ซึ่งมีโรงเรียนการบินให้เลือก 2แห่งคือ
1. Bangkok Aviation Center (BAC) ฝึกบินที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง,กรุงเทพฯ
2. Gander Flight Training  (GFT) ฝึกบินที่ Gander, NL Canada
(*นักศึกษาต้องผ่านการสัมภาษณ์และผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษตามที่ประเทศแคนนาดากำหนดก่อนจึงจะสามารถไปฝึกบินที่ GFT ได้)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ทั้งชายและหญิงที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ การศึกษาอื่นที่กระทรวงศึกษาเทียบเท่า อายุไม่เกิน 26ปี
2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันลหุโทษ
3. ความสูง ผู้ชายไม่ต่ำกว่า 165ซม. ผู้หญิงไม่ต่ำกว่า 160ซม.น้ำหนักสัมพันธ์กับความสูง
4. ร่างกายไม่ผิดปกติหรือพิการ ไม่เป็นโรคผิวหนัง สายตาไม่ผิดปกติ ไม่บอดสี การได้ยินเสียงของหูปกติ ระบบหัวใจและหลอดเลือดไม่ผิดปกติ ระบบจิตประสาทดี
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านการบิน

ซื้อใบสมัครได้ที่
สำนักงานรับนักศึกษา    มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1โทร 02-7915500สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันการบิน   มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-9972222-30ต่อ 4104-07
ติดตามข่าวสารได้ที่  http://www.rsu.ac.th/pilot  
หรือ aviation-pilot@hotmail.com
หรือYouTube http://youtu.be/PlD-FX4Rf_M

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น