โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555

UploadImage

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่มโครงการแลก เปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนานักศึกษาไทยให้พร้อมกับการแข่งขันในตลาดแรงงานในภูมิภาค และส่งเสริมการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งใช้การศึกษานำไปสู่การกระชับสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน

กิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียนคือการจัดสรรทุนให้นัก ศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยไปศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาแต่ไม่เกิน 4 เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อและจัด ลำดับนักศึกษาไม่เกิน 5 คน สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยโปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษา ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 Download
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปี 2555 Download
3. แบบฟอร์มการรับรองการถ่ายโอนหน่วยกิต (Credit Transfer Form of Thai-ASEAN Student Exchange Program)Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
The Office of the Higher Education Commission
 328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel: (66) 2610 5391 - 99, (66)2610 5401 - 03, (66) 2610 5462 - 64
Fax: (66) 2354 5570, (66) 2354 5614    Email: int_coop@mua.go.th