ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก)

UploadImage

ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มี ความประสงค์จะจัดสรรทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2555

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสังกัด สกอ. สมัครรับทุนเพื่อไปฝึกอบรม ณ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย

แบ่งออกเป็น ทุนระยะยาว (9 เดือน) จำนวน 3 ทุน และทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 เดือน) จำนวน 2 ทุน

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครตามที่ สกอ. กำหนด ได้ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555 หรือ ส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 มกราคม 2555
ณ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.  
0 2610 5463 (กนกพร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น