ผลวิจัยหลักสูตรครู 5 ปีดีกว่า 4 ปี

UploadImage

ผลวิจัยหลักสูตรครู 5 ปีดีกว่า 4 ปีเนื้อหาเข้มข้น ทันสมัย เน้นคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพเสนอ “สุชาติ” เดินหน้าผลิตครูครบวงจรเริ่มจากคัดเลือกให้ทุนและประกันการมีงานทำ หวังได้ครูเก่งและดี

วันนี้(23 ม.ค.)ศ.ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี  คณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(  16 สถาบัน )หรือ ทคศ.  เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปีและเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต  4ปีกับ 5 ปี  ว่าภาพรวมของหลักสูตรครู 5 ปี ถือว่าดีเนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมทุกด้านทั้งความรู้ ทักษะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการออกไปเป็นครูและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมทั้งยังมีระบบการคัดเลือก  การวางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล  มีระบบปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและระบบติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปีอย่างเป็นระบบ ขณะที่ นิสิตนักศึกษาและอาจารย์พึงพอกับหลักสูตรนี้มากส่วนผลการเปรียบเทียบหลัก สูตรครุศาสตร์บัณฑิต  4 ปีกับ 5 ปีพบว่าหลักสูตร 5 ปี ดีกว่าหลักสูตร 4 ปี ที่หลักสูตร 5 ปีจะมีความเข้มข้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา มีความทันสมัยสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันเน้นคุณธรรม  จริยธรรมในวิชาชีพ  และที่สำคัญจากการประเมินผลนิสิตนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร 5 ปีพบว่ามีความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพ  ทักษะในการฝึกสอนและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพมาก

ศ.ดร.ศิริชัย กล่าวต่อไปว่า   จากการวิจัยมีข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรผลิตครู 5 ปี  คือควรคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่มีใจรักจะเป็นครู และปลูกฝังความเป็นครูมีจรรยาบรรณตั้งแต่เรียนชั้นปีที่ 1    ลดการเรียนในรายวิชาที่ซ้ำซ้อนกันและเพิ่มหน่วยกิตเพื่อนิสิตนักศึกษาจะได้ มีความลุ่มลึกกับรายวิชาที่เรียนมากขึ้นนอกจากนี้ต้องเพิ่มรายวิชาเรียน เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ กฏหมายสำหรับครูวิชาการวิชาการวิจัยในชั้นเรียนและวิชาเอกเลือก  ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการผลิตครูในภาพรวมนั้นจะต้องพัฒนาระบบการคัดเลือก คัดเลือกคนดี คนเก่ง มาเรียนวิชาชีพครูอย่างเป็นระบบ  สร้างแรงจูงใจและค่านิยมในวิชาชีพครู เช่นการให้ทุนเรียน ค่าตอบแทนเงินเดือน สวัสดิการที่สูงขึ้น และการบรรจุเข้ารับราชการ  รวมทั้งควรมีการติตามและประเมินสัดส่วนการบรรจุครูและการทำงานของครูภายใน เวลา 5 ปี อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา  
    
“จากผลการวิจัยทำให้สิ่งที่ผมเคยคิดว่าหลักสูตรครู 4 ปีกับ 5 ปี  ไม่ต่างกันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริง  จากนี้คงจะย้อยไปผลิตครู 4ปีไม่ได้แล้ว แต่จะต้องเดินหน้าผลิตครู  5  ปีและอื่นๆตามความเหมาะสม   ส่วนรัฐบาลนี้เปลี่ยนชื่อการผลิตครูเป็นอย่างไรฝ่ายผลิตครูไม่สนใจเพียงแต่ ขอให้การผลิตครูเป็นไปอย่างครบวงจรและเป็นระบบที่ต้องคัดเลือกเด็กเก่งใน ท้องถิ่นเข้ามาเรียนตั้งแต่แรก และมีการให้ทุนเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1และประกันการมีงานทำ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คนเก่งและดีมาเรียนครูมากขึ้น   คาดว่าปลายเดือนม.ค.หรือต้นเดือนก.พนี้ ทางทคศ.จะนำผลวิจัยนี้เสนอต่อศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการคนใหม่  พร้อมรับฟังนโยบายการผลิตครูด้วย” ศ.ดร.ศิริชัย กล่าว

ขอขอบคุณ เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น