รับตรง โครงการพิเศษ(ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม) พระนครเหนือฯ ปี 55

UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 (มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬาหรือด้านศิลปวัฒนธรรม) ดังนี้

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปีเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบและวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปีเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปีเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิศวกรรม ศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ระดับปริญญาโทเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 
รับสมัครระหว่างวันที่ 5 ถึง 31 มกราคม 2555 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตhttp://www.admission.kmutnb.ac.th/pagevitipiset2555.html
 
 

มีปัญหาการสมัคร/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1626, 1627
อีเมล์scs@kmutnb.ac.th
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร    http://www.admission.kmutnb.ac.th