รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

UploadImage

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากีฬาฟุตบอล


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
                1.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์)
                1.2 เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด
                1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือ มีความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
                1.4 เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
                1.5 เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร ประจำวิทยาลัยฯ
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา และสาขาวิชากีฬาฟุตบอล
                2.1 เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
                2.2 เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด
                2.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา หรือ มีความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
                2.4 เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ
                2.5 เป็นผู้ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร ประจำวิทยาลัยฯ


กำหนดการรับสมัคร
ยื่นใบสมัครทางไปรณีย์ + สมัครทางไปรษณีย์                                                            
อ. 19 ธ.ค. 54 – อ. 14 ก.พ. 55

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองและรับบัตรประจำตัวสอบ (วกฬ.03)                        
อ. 19 ธ.ค. 54 – พฤ. 16 ก.พ. 55


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และเลขที่นั่งสอบ                                 
ศ. 24 ก.พ. 55

สอบข้อเขียน ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ                                                
ส. 10 มี.ค. 55 (09.00 – 15.00 น.)

สอบทักษะกีฬา(เพื่อทดสอบความสามารถทางกีฬาที่ถนัด)                         
อา. 11 มี.ค. 55 (09.00 - 12.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์     
ศ. 16 มี.ค. 55

สอบสัมภาษณ์และ ทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                            
พ.  4 เม.ย. 55 (08.30-12.00 น.)

ตรวจร่างกาย                                                                                                       
พฤ. 5 เม.ย.55 (07.30-11.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                                                     
อ. 10 เม.ย. 55


สอบถามรายละเอียดได้ที่
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
งานบริการการศึกษา ชั้น 2
โทร. 02-441-4297-8 ต่อ 205
http://www.ss.mahidol.ac.th/th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น