รับตรง โครงการพิเศษ(ม.5) คณะวิทยาศาสตร์ มช. ปี 56

UploadImage

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มี ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โครงการเพชรทองกวาว โครงการนักเรียนทุนมูลนิธิวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อชุมชน(วคช) และโครงการรับเข้าโดยวิธีพิเศษ (วพ.) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556

คุณสมบัติของผู้สมัครทุกโครงการ
1.ศึกษาจบชั้นม.6 ในปีการศึกษา 2555 (น้องที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 ในขณะนี้)
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาในชั้นม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาในชั้นม.4-5 ไม่ต่ำกว่า 3.25

ช่วงเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ www.science.cmu.ac.th/stdipst ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 5 ก.พ. 55
 

สอบถามรายละเอียดของแต่ละโครงการได้ที่
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053-943315 ในวัน เวลาราชการ
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.science.cmu.ac.th/Reg-sci/specialScience/index.asp   
หรือข้อมลู โครงการ พสวท. จาก สสวท. http://www3.ipst.ac.th/dpst


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น