รับตรง วิทยาลัยการบินนานานชาติ ม.นครพนม 55

UploadImage

         มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการบินนานาชาติ ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน หลักสูตร 2ปี (เทียบโอน) หรือหลักสูตร 4 ปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า
2.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) สามารถเทียบโอนรายวิชาได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
กำหนดรับสมัคร : ตั้งแต่ 11มกราคม 2555เป็นต้นไป
การคัดเลือก :หลังจากปิดรับสมัคร 1สัปดาห์ ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน
ประกาศผล : หลังจากสัมภาษณ์ 1สัปดาห์


ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร: ภาคเรียนที่ 1จำนวน 42,500ภาคเรียนที่ 2จำนวน 30,000 (รวมทุกอย่างแล้ว)

รายละเอียด: หลักสูตรนี้ ผ่านการรับรอง จากสกอ. เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถยื่นกู้ กยศ. ได้ และ นักศึกษาทุกคนสามารถยื่นกู้ ธนาคารออมสิน สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ (100%)

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร จำนวน 2ฉบับ
2.สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2ฉบับ
3.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3χ4ซม. จำนวน 2รูป ถ่ายไม่เกิน 6เดือน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 2ฉบับ
5.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2ฉบับ
6.ค่าสมัคร 300.- บาท


ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร ณ นคร ชั้น 6 (ตรงข้าม ทีโอที ) ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือเบอร์โทรศัพท์ 025761371,025761361 และ 088-0135766 โทรสาร 029822551    E-mail:npubkk@gmail.com
http://www.npu.ac.th/bkk/?page_id=45

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น