รับตรง คณะวิทยาการจัดการ 3 โครงการ ม.เกษตรฯ ศรีราชา 55

UploadImage

         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาใน 3 โครงการได้แก่

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา8 จังหวัดภาคตะวันออก กำหนดการรับสมัครสำนักงานวิทยาเขตจะเป็นผู้รับผิดชอบ

2 โครงการรับตรง(ทั่วประเทศ) สมัครด้วยตัวเองถึงวันที่15 ก.พ.55

2 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ สมัครด้วยตัวเองถึงวันที่18.ก.พ. 55

 
สาขาวิชาที่เปิดสอนของคณะวิทยาการจัดการจำนวน7 สาขาวิชาคือ
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงิน)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการ)
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
4. บริหารธุรกิจบัณฑิต(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
5. บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชีบริหาร)
6. บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
7. บริหารธุรกิจบัณฑิต(การจัดการโลจิสติกส์)
3. ประเภท/ วิชาสอบและเกณฑ์ในการคิดคะแนนรับเข้าศึกษา

ในการคัดเลือกเข้าศึกษาจะนำคะแนนที่ผู้สมัครได้รับจากการเข้าสอบ กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินโดยมีเกณฑ์ การคิดคะแนนเข้าศึกษาดังนี้
1. GAT 1.1 ความถนัดทั่วไป85 ร้อยละ 60
2. PAT ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 71ร้อยละ 40

การสมัคร

1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา8 จังหวัดภาคตะวันออกสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้รับผิดชอบ

2 โครงการรับตรง(ทั่วประเทศ)
1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่www.ms.src.ku.ac.th
2 เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้วต้องจัดส่งเอกสารได้แก่
     2.1 เอกสารหลักฐานการศึกษา
     2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     2.3 สำเนาผลคะแนนสอบgat‐pat
     2.4 หลักฐานการชำระเงิน
3 จัดส่งเอกสารแบบลงทะเบียนหรือEMS จัดส่งมาที่ภายในวันที่10 ก.พ. 55สมัครเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ2555 ภาคปกติ
ตู้ปณ. 25 ปณจ.อ่าวอุดมต.ทุ่งสุขลาอ.ศรีราชาจ.ชลบุรี20230
หรือส่งด้วยตัวเองที่คณะวิทยาการจัดการชั้น1 อาคารเรียนรวม2 (ตึก10)
หรือส่งFAX มาที่038‐352‐381
4 สมัครด้วยตัวเอง15 ก.พ.55

2 โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่www.ms.src.ku.ac.th  
2 เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้วต้องจัดส่งเอกสารได้แก่
     2.1เอกสารหลักฐานการศึกษา
     2.2สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2.3 สำเนาผลคะแนนสอบgat‐pat ครั้งที่1/2555 ครั้งที่1‐2/2554 ครั้ง1‐2/2553
     2.4 หลักฐานการชำระเงิน
3จัดส่งเอกสารแบบลงทะเบียน หรือ EMS จัดส่งมาที่ ภายในวันที่ 13ก.พ. 55
สมัครเข้าศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 2555ภาคพิเศษ
ตู้ ปณ. 25 ปณจ.อ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
หรือส่งด้วยตัวเองที่คณะวิทยาการจัดการชั้น1 อาคารเรียนรวม2 (ตึก10)
หรือส่งFAX มาที่038‐352‐381
4 สมัครด้วยตัวเอง18.ก.พ. 55


ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาhttp://ms.src.ku.ac.th
โทรศัพท์(สายตรง) 038‐352‐381