โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3

UploadImage


หลังจากมีข่าว ออกมาเป็นระยะ ตั้งแต่ปลายปี 2554 ที่ผ่านมา ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 อย่างเป็นทางการแล้วนะคะ โครงการนี้เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเทียบเท่า ในแต่ละอำเภอ/เขต ทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศโดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 -31 มกราคม 2555 ค่ะ

กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดการรับสมัครนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายสามัญหรือสายอาชีพ ที่เรียนดี แต่มีรายได้น้อย ทั่วประเทศเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1  ทุน รุ่นที่ 3 โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- มีอายุไม่เกิน 25 ปี
- เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญ หรือสายอาชีพ
- มี GPAX  ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร  9 - 31 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ   6 กุมภาพันธ์  2555
สอบข้อเขียน (วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)  12 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  20 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  26  กุมภาพันธ์  2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน  9 มีนาคม 2555
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์กลาง 0 2628 5646  , 0 2628 5648, 0 2281 6370, 0 2281 0565    
โทรสาร 0 2281 0953     
E-mail : bicinfo@bic.moe.go.th
 www.moe.go.th หรือwww.bic.moe.go.th หรือ www.odos.moe.go.th