ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 13 คณะแพทย์ฯ มน.

UploadImage 

        สำหรับน้องๆ ที่ๆฝ่ฝันอยากเป็นหมอ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยนำข่าวค่ายดีๆ มา่ฝากค่ะ ทางสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 13 รับสมัครตั้งแต่บัดนนี้จนถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2554 เท่านั้น
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
3. มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สาขาแพทยศาสตร์
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าค่าย
5. ต้องไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “เส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ” ครั้งที่ 11 หรือ 12 มาก่อน


จำนวนที่รับ
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ปีการศึกษา 2554 เท่านั้น จากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 88 คน


กำหนดการ
ปิดรับสมัคร    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น (ยึดวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสาคัญ)
ประกาศผล    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
วันเข้าค่าย     วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2555

      
ส่งใบสมัครได้ที่
สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ (ค่ายเส้นทางสู่ฝันเพื่อวันเป็นหมอ ครั้งที่ 13)
สานักงานกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/naresuan.medcamp.13