ทุน NFP รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้เรียนต่อ - ทำวิจัย


The Netherlands Fellowship Programmes (NFP) ทุนที่เกิด ขึ้นจากความต้องการพัฒนาสมรรถภาพภายในองค์กรของประเทศกำลัง พัฒนาทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานระดับกลางขององค์กร นั้นๆ ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์ กำลังเปิดรับสมัครจนถึงปลายปี 2012

โปรแกรมของ NFP
          1. ทุนสำหรับระดับปริญญาโท
          2. ทุนสำหรับระดับปริญญาเอก
          3. ทุนเพื่อการวิจัยระยะสั้น

คุณสมบัติผู้ขอทุน
          1. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3ปี
          2. ถือสัญชาติ, ทำงาน และอาศัยอยู่ในประเทศที่ทาง NFP กำหนด
          3. นายจ้างจะต้องการันตีในการรับกลับเข้ามาทำงาน
          4. ได้รับการตอบรับจากสถาบันในประเทศเนเธอร์แลนด์ แบบ Unconditional ในหลักสูตรปริญญาโท หรือหลักสูตรระยะสั้นในปีการศึกษา 2012-2013หรือการทำวิจัยในระดับ PhD
          5. ไม่เคยได้รับ NFP Fellowship มาก่อน สำหรับการขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
          6. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา NFP Fellowship และทุนการศึกษาใด ๆ สำหรับหลักสูตรระยะสั้น
          7. ไม่เคยถูกจ้างงานจาก บริษัทนานาชาติ (อาทิเช่น Shell, Unilever, Microsoft) องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรอิสระที่ทำงานร่วมกันมากกว่า 1ประเทศ และ NGO นานาชาติ
 
รายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการสมัคร


การรับสมัครมี 3ช่วง
          หลักสูตรปริญญาโท, หลักสูตรระยะสั้น, PhD รับสมัครตั้งแต่ 1/11/2011 - 7/02/2012 (Paper Application หมดเขต 1/01/2012)
          หลักสูตรปริญญาเอก, หลักสูตรระยะสั้น รับสมัครตั้งแต่ 1/02/2012 - 1/05/2012 (Paper Application หมดเขต 1/04/2012)
          หลักสูตรระยะสั้น และ PhD รับสมัครตั้งแต่ 1/07/2012 - 2/10/2012 (Paper Application หมดเขต 1/09/2012)


การติดต่อ
ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครไปที่มหาวิทยาลัยก่อน หลังจากที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์แล้ว ผู้สมัครจะต้องทำการสร้างโปรไฟล์การสมัครออนไลน์ที่เว็บไซท์นัฟฟิคในกรณีที่ ไม่มีอินเตอร์เน็ต สามารถส่งใบสมัครฉบับจริงไปที่นัฟฟิคที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณพรชลิตดา ดาห์ลัน (ดาวิส) เจ้าหน้าที่ดูแลทุน NFP ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ โทร. 02-309 5231    
หรืออีเมล์ pornchalitda.dahlan@minbuza.nl