รับตรงอินเตอร์ ม.มหิดล

UploadImage
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 4 เปิดรับสมัคร 8-24 กุมภาพันธ์ 2555

สาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(B.A.)
- การออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (สื่อภาพยนตร์, โทรทัศน์, เอนิเมชั่น)
- สังคมศาสตร์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การเงิน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- การตลาด
- การท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(B.Sc.)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เคมี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้จบการศึกษาในประเทศไทย สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมสุดท้าย หรือ กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ระดับเกรด 12 เทอมสุดท้าย
  (เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น )
หมายเหตุ
1. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีจดหมายรับรองการเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการของไทย มายื่นในวันสมัครด้วย
2. ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดวิชาต่างๆ (Course Description) มาประกอบการพิจารณาการโอนหน่วยกิต

ขั้นตอนการสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัคร Online ทาง www.muic.mahidol.ac.th และส่งเอกสารการสมัครสอบมายังวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1. กรอกใบสมัคร Online

 1. เลือก “Application Form” (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production เลือก Entertainment Media Production Application Form และสำหรับผู้สมัครสาขาCommunication Design เลือก Communication Design Application Form) ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครเฉพาะช่วงระยะเวลารับสมัครเท่านั้น
 2. อ่านขั้นตอนการกรอกใบสมัครอย่างละเอียด
 3. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามที่ระบุในขั้นตอนการสมัคร และกด “Apply”
 4. ตรวจสอบข้อมูล กด “Confirm” เพื่อยืนยันความถูกต้อง
  * ผู้สมัครไม่สามารถกรอกใบสมัครซ้ำ หรือเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว *
ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเอกสารการสมัครสอบ
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
 3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย)
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน
  (กรณียังไม่จบการศึกษา โดยหนังสือรับรองจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ได้)
 7. สำเนาผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)
ขั้นตอนที่ 3. ส่งเอกสารการสมัครสอบ
 1. ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเอง ที่ส่วนงานรับสมัคร/จัดสอบ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
 2. ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ โดย
  ธนาณัติ สั่งจ่าย ที่ทำการไปรษณีย์พุทธมณฑล
  ในชื่อผู้รับ “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ 
  โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อบัญชี “ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ” เลขที่บัญชี 333 – 208153 – 4
ส่งเอกสารการสมัครพร้อมธนาณัติ หรือสำเนาใบโอนเงิน มาที่
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
จ. นครปฐม 73170
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์
(
ถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
รายละเอียดค่าสมัครสอบ

 • ผู้สมัครสอบที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 2,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 2,050 บาท
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล(อย่างใดอย่างหนึ่ง)ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,200 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,250 บาท
 • ผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับสากล และมีคะแนนในส่วน Writing ตามเกณฑ์ดังนี้
  1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนน Writing 25 คะแนนขึ้นไป
  2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไปและมีคะแนนWriting 6.0 คะแนนขึ้นไป
  3. SAT1 (Critical Reading + Math + Writing)1,650 คะแนนขึ้นไป
  โดยมีคะแนน Math ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน
  - ชำระค่าสมัครด้วยตนเอง 1,000 บาท
  - ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ธนาณัติหรือโอนเงิน) 1,050 บาท
การสอบคัดเลือก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียน 5 วิชา (สำหรับผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design สอบ 6 วิชา)
วันที่ 1
ช่วงเช้า: วิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL)
ช่วงบ่าย: การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Writing)

วันที่ 2
ช่วงเช้า: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
ช่วงบ่าย: Subject Test (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มสาขา Entertainment Media Production Program หรือ Communication Design)

สำหรับผู้สมัครที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษระดับสากล โดยผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นแทนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ (ITP TOEFL) ได้แก่

 1. TOEFL (iBT) 79 คะแนนขึ้นไป หรือ
 2. IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
 3. SAT 1 คะแนนรวม 1,650 คะแนนขึ้นไป และคะแนนคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

กำหนดการรับสมัคร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีละ 4 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี มีกำหนดการรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก ดังนี้
ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555
รอบที่ 4 
กำหนดการรับสมัคร : 8 – 24 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดวันสอบข้อเขียน : 10 – 11 มีนาคม 2555
เปิดภาคเรียน : 28 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ กำหนดการดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ส่วนงานรับสมัครและจัดสอบ
โทรศัพท์: 02 441 5090 ต่อ 1124 หรือ 1327
โทรสาร: 02 441 0629
icdad@mahidol.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น