ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสหรัฐอเมริกา

UploadImage 

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนของรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังเปิดโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555รับสมัครคณะครูและนักเรียนเพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนบางส่วนจำนวน 36คนเดินทางไปดูงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  30  ธันวาคม 2554

คุณสมบัติโรงเรียน
1.เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
         2.1เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎ/ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
         2.2มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
         2.3เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการ EP หรือ Mini EP
3.มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
4.มีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดรายงานดูงาน ประสานงานต่าง ๆ การจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย สนับสนุนบุคลากรช่วยงานโครงการ และอื่น ๆ
5.โรงเรียนที่ประสงค์จะเสนอชื่อนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเสนอชื่อ ครูควบคู่ด้วยได้ แต่โรงเรียนไม่สามารถเสนอชื่อเฉพาะครูสมัครเข้าโครงการอย่างเดียว

คุณสมบัตินักเรียน
1.กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 5ในปีการศึกษา 2554
2.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ และมีสุขภาพแข็งแรง
4.มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยและ/หรือนาฎศิลปไทย
5.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555
6.หากได้รับการคัดเลือกผู้สมัครจะต้องได้รับการยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้ ปกครองให้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้สพฐ.ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองติดต่อไป
7.บิดา/มารดา/ผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศและค่าใช้ จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ 80,000บาทและค่าโรงแรมที่พักในสหรัฐอเมริกา 2-3คืน (ประมาณคืนละ 2,000บาท)

คุณสมบัติครู
1.เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ/วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ และรับราชการมาแล้วอย่างน้อย 5ปี
2.มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน)
3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้
4.มีสุขภาพแข็งแรง หากเป็นสตรีจะต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
5.มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
6.มีความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทย/หรือนาฎศิลป์ไทย
7.สามารถร่วมกิจกรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 3สัปดาห์ ในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2555
8.เป็นครูแกนนำและดำเนินกิจกรรมของโครงการในรุ่นต่อไป
9.สามารถดูแลนักเรียนในโครงการตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
10.สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสมทบต่าง ๆ ประมาณ 20,000-30,000บาทและค่าโรงแรมที่พักในประเทศสหรัฐอเมริกา 2-3คืน (ประมาณคืนละ 2,000บาท)


สนใจสอบถามได้ที่
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ 0-2288-5836-7
โทรสาร 0-2281-4940
หรือดูรายละเอียดการสอบได้ที่ www.obec.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น