รับตรง คณะวิศวะฯ ลาดกระบัง ปี 55

 UploadImage

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาเขตชุมพร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555รายละเอียดดังนี้

หลักสูตรปกติ เรียนที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
1. วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคมและไฟฟ้า) 300 คน
2. วิศวกรรมการวัดคุม 70 คน
3. วิศวกรรมระบบควบคุม 40 คน
4. วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 40 คน
5. วิศวกรรมเคมี 20 คน
6. วิศวกรรมเครื่องกล 70 คน
7. วิศวกรรมเกษตร 50 คน
8. วิศวกรรมโยธา 40 คน
9. วิศวกรรมอาหาร 30 คน
10. วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า (เปิดใหม่ปีแรก) 30 คน
11. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 80 คน
12. วิศวกรรมสารสนเทศ 80 คน
13. วิศวกรรมอัตโนมัติ 30 คน
14. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 120 คน

หลักสูตรนานาชาติ
15. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20 คน

วิทยาเขตชุมพร
16. วิศวกรรมเครื่องกล 50 คน
17. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน

รวม 1140 คน

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 6 ธันวาคม  54 - 4 มกราคม 55 ทางเว็บไซต์
http://www.reg.kmitl.ac.th
- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ13 มกราคม 55
- สอบข้อเขียน22 มกราคม 55
- ประกาศผลสอบข้อเขียน31 มกราคม 55
- สอบสัมภาษณ์11 กุมภาพันธ์ 55
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา15 กุมภาพันธ์ 55วิชาที่ใช้ในการสอบ
สอบ 4 วิชาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์และเคมี
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 3หมู่ 2ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
งานรับเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ปริญญาตรี โทร. 0 2329 8000-8099ต่อ 3201 - 3205 [สายตรง 0 2329 8203]  
โทรสาร 02-329-8204
เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น