ทุน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 20 ทุน

UploadImage

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบัน ที่จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับปีการศึกษา 2555 คัดมอบจำนวน 20  ทุนรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอทุนนี้

1.เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)รวมทุกวิชาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6(ภาคที่ 1)รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25

3.ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ และจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯเห็น ว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ

4.ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท

5.ต้องเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   5.1ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันโครงการโอลิมปิกวิชาการและ โอลิมปิกดาราศาสตร์ระดับชาติของศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์สังคม(สอวน.)ทั่วประเทศหรือ
   5.2ผ่านการคัดเลือกในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์(YSC) ระดับภูมิภาคเข้่าชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเลก ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ
   5.3เป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับ เด็กและเยาวชน(JSTP)ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ(สวทช.)หรือ
   5.4เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศ(NSC) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ
   5.5เป็นนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการวมว.)ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหรือโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี (สสวท.)หรือ
   5.6มีประสบการณ์ในกิจกรรมอื่น ๆที่แสดงให้เห็นความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสำนักวิชา วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร สารสนเทศศาสตร์สหเวชศาสตร์และสาธารณสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พยาบาลศาสตร์และเภสัชศาสตร์

ทุนการศึกษา
1.ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.ได้รับค่าใช้จ่ายจำนวน 3,000  บาทต่อเดือน
สนใจติดตามข่าวการเปิดรับสมัครได้ที่นี้ หรือที่http://www.wu.ac.th


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-3000, 0-7538-4000 โทรสาร 0-7567-3708
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น