รับตรง นักเรียนดีเด่นโรงเรียนสาธิต เข้าศึกษาม.เกษตร

UploadImage

     การรับสมัครและการคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
1.  เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.  เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขต
บางเขน  วิทยาเขตกําแพงแสน  และโครงการพหุภาษา  จังหวัดชลบุรี
3.  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ  ตามที่คณะ/สาขาวิชา  กําหนด
4.  เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ
และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร็งครัดทุกประการ

คุณสมบัติที่ใช้เป็นเกณฑ์กลางในการรับสมัคร
1.  ผู้สมัครด้านวิชาการดีเด่น  2.75  ขึ้นไป
2.  ผู้สมัครด้านกิจกรรมดีเด่น  2.00 – 2.74   พร้อมแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  ประกอบการพิจารณาโดยมี
เกณฑ้ของกิจกรรม ดังต่อไปนี้
   2.1เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ  นานาชาติ(ระดับ ม.ปลาย)
   2.2  เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด/แข่งขันในนามโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ  ได้รับรางวัลที่ 1 – 3
(ระดับ ม.ปลาย)
   2.3 เป็นนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียน (ระดับ ม.ปลาย)

คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
วิทยาลัยการชลประทาน
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา:วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันสมทบ
 
วันที่รับสมัคร: พฤหัส 22 ธันวาคม 2554 - ศุกร์ 30 ธันวาคม 2554

วิธีการสมัคร
1. ให้ผู้สมัครสมัครผ่านทาง  website  http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission ในวันพฤหัสบดีที่ 22 - ศุกร์ที่ 30ธันวาคม 2554
2. พิมพ์ใบชําระเงิน  เพื่อชําระเงินค่าสมัคร  จํานวนเงิน 500บาท  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในวันพฤหัสบดีที่ 22ธันวาคม 2554 - พุธที่ 4มกราคม 2555ที่  website http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission
3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้วในช่องที่กําหนดพร้อมแนบสําเนาหลักฐานการชําระเงิน และหลักฐานการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา กําหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวประจําโรงเรียน ภายในวันพุธที่ 4 - ศุกร์ที่ 6มกราคม 2555
4. อาจารย์แนะแนวรวบรวมใบสมัครให์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายลง นามรับรองในใบสมัครของนักเรียนซึ่งอยู่ส่วนท้ายใบสมัคร (คํารับรองของโรงเรียน)  และประทับตราโรงเรียนเป็นสําคัญ
5. อาจารย์แนะแนวประจําโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งสํานักทะเบียนและประมวลผล ภายในวัน ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 หากพ้นกําหนดดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร  และจะไม่คืนค่าสมัครให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเพียง  1  สาขาวิชาเท่านั้นสอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผลของ ม.เกษตรศาสตร์
เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทร. 02-942-8293-5
แฟกซ์ 02-942-8020          
http://www.registrar.ku.ac.th/direct-admission
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น