รับตรง นร. 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน เข้าศึกษาต่อม.เกษตรฯ

UploadImage

         การรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2555

คณะที่รับเข้าศึกษา:
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตที่รับเข้าศึกษา:วิทยาเขตบางเขน

วันที่รับสมัคร: พฤหัส 22 ธันวาคม 2554 - ศุกร์ 30 ธันวาคม 2554

วิธีการสมัคร
1. ให้ผู้สมัครสมัครผ่านทาง  website  http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission ในวันพฤหัสบดีที่ 22 - ศุกร์ที่ 30ธันวาคม 2554
2. พิมพ์ใบชําระเงิน  เพื่อชําระเงินค่าสมัคร  จํานวนเงิน 300 บาท  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในวันพฤหัสบดีที่ 22ธันวาคม 2554 - พุธที่ 4มกราคม 2555ที่  website http://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission
3. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้วในช่องที่กําหนดพร้อมแนบสําเนาหลักฐานการชําระเงิน และหลักฐานการสมัครตามที่คณะ/สาขาวิชา กําหนด ส่งที่อาจารย์แนะแนวประจําโรงเรียน ภายในวันพุธที่ 4 - ศุกร์ที่ 6มกราคม 2555
4. อาจารย์แนะแนวรวบรวมใบสมัครให์อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายลง นามรับรองในใบสมัครของนักเรียนซึ่งอยู่ส่วนท้ายใบสมัคร (คํารับรองของโรงเรียน)  และประทับตราโรงเรียนเป็นสําคัญ
5. อาจารย์แนะแนวประจําโรงเรียนรวบรวมใบสมัครส่งสํานักทะเบียนและประมวลผล
ถึง ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ปณ. 1102 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903
ภายในวัน ศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 หากพ้นกําหนดดังกล่าวจะถือว่าหมดสิทธิ์ในการสมัคร  และจะไม่คืนค่าสมัครให้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครเพียง  1  สาขาวิชาเท่านั้น

 

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม
สำนักทะเบียนและประมวลผลของ ม.เกษตรศาสตร์
เวลาทำการ จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.
โทร. 02-942-8293-5
แฟกซ์ 02-942-8020          
http://www.registrar.ku.ac.th/direct-admission