โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ม.เกษตรฯ กำแพงแสน

UploadImage

         คณะเกษตรกำแพงแสนเห็นควรให้การ ส่งเสริมนักเรียนมัธยมศึกษาและเป็นบุตรของเกษตรกรได้เข้าศึกษาเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิตทางการเกษตรให้สามารถแข่งขันในระดับมหภาค ได้(โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้

หลักสูตรที่รับเข้าศึกษา
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) จำนวนรับ 100 คนประกอบด้วย 6 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
   1.1 สาขาวิชากีฏวิทยา
   1.2 สาขาวิชาโรคพืช
   1.3 สาขาวิชาปฐพีวิทยา
   1.4 สาขาวิชาพืชไร่นา
   1.5 สาขาวิชาพืชสวน
   1.6 สาขาวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร) จำนวนรับ 12 คน
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จำนวนรับ 12 คน
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) จำนวนรับ 5 คน

รวมจำนวนรับ 129 คน

ปฏิทินการสอบคัดเลือก

1. รับสมัครทางไปรษณีย์ สมัครด้วยตนเอง วันที่ 31 มกราคม 2555 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
2. ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.30 น.
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30 – 11.30 น.
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบแรก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16.30 น.
5. รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตพร้อมชำระค่ายืนยันสิทธิ์ วันที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 11.30 น.
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบสอง วันที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น.
7. รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตพร้อมชำระค่ายืนยันสิทธิ์ วันที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 - 11.30 น.
8. สิ้นสุดการขอสละสิทธิ์ วันที่ 5 มีนาคม 2555
หมายเหตุผู้รายงานตัวและชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์แล้วไม่สามารถสมัครและคัดเลือกระบบกลาง(Admissions) ได้อีก

  
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์(034) 351406 ต่อ 112 หรือ (02) 942-8010-19 ต่อ 3300-2
โทรสาร (034) 281083
http://www.agri.kps.ku.ac.th/2008/intro.php
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น