รับตรง โควตา ม.บูรพา เปลี่ยนแปลงระเบียบการ

UploadImage

         ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยบูรพามีนโยบายที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีประเภท รับตรงทั่วประเทศทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 นี้มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test : GAT)คะแนนสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional Aptitude Test : PAT) และคะแนนสอบวิชาสามัญโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและกำลัง ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศสามารถสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา โดยภาคปกติรับจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนนิสิตที่จะรับเข้าใหม่

         การสมัครคัดเลือกครั้งนี้นักเรียนมีสิทธิ์เลือกอันดับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชา ได้ 4 อันดับ โดยแยกเป็นภาคปกติ 3 อันดับ และภาคพิเศษ 1 อันดับ ซึ่งมีจำนวนรับภาคปกติครั้งที่ 1 จำนวน2,065 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 1,817 คน และจำนวนรับภาคพิเศษ ครั้งที่ 1 จำนวน 566 คนครั้งที่ 2 จำนวน 411 คน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง จำนวน 4,859 คน
 
การสมัครรับตรง ครั้งที่ 1
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX และ GPA กลุ่มสาระ
รับสมัคร23 ธ.ค. 2554 – 15 ม.ค. 2555


การสมัครรับตรง ครั้งที่ 2
ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน GPAX , GAT, PAT และวิชาสามัญ
รับสมัคร 10 ก.พ. - 7 มี.ค. 2555

 
    

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ :0-3810-2222  ต่อ 2643, 2710,0-3839-0520     
โทรสาร 0-3874-5794     
http://service.buu.ac.th/