รับตรง มทร.ธัญบุรี ขยายเวลารับป.ตรี วุฒิ ปวส.ปี 55

UploadImage

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทสอบตรง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 4 คณะ ได้แก่
1.คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.คณะบริหารธุรกิจ
3.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปฏิทินการรับสมัคร

1. การรับสมัคร
- ทางเว็บไซต์ ที่
www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 6 มกราคม 2555
- สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 10 มกราคม 2555


2.การตรวจสอบเลขที่นั่ง
วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ผู้สมัครสามารถตรวจเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th

3.การสอบคัดเลือก
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555

4.การประกาศผลสอบข้อเขียน
วันที่ 25 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th และอาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5.วันสอบสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 ณ คณะที่เข้าศึกษาต่อ

6.ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
วันที่ 31 มกราคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th หรือ www.rmutt.ac.th และอาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาและตรวจสุขภาพ
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา 08.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกษา ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เวลา 13.00 น. ตรวจสุขภาพ ณ ห้องรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

8.ปฐมนิเทศนักศึกษา
29-31 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rmutt.ac.th หรือสอบถามข้อมูลที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2549-3613-5 ในวันและเวลาราชการระเบียบการสอบคัดเลือก (สำหรับวุฒิ ปวส.) :
http://203.158.114.11/notice/notice55/document/book.pdf