คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มธ. เปิดรับสมัครป.โท

UploadImage

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง เมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (FACULTY OF ARCHITECTURE AND PLANNING THAMMASAT UNIVERSITY)  เปิดรับสมัครปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555

เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตามวัน เวลาดังนี้
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3 ตุลาคม 2554  -  20 มกราคม 2555
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต 3 ตุลาคม 2554  -  29 กุมภาพันธ์  2555
- หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต 3 ตุลาคม 2554  -  17 มีนาคม 2555
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขา-วิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) 3 ตุลาคม 2554  -  30 มีนาคม 2555         สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจะเปิดรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่บัดนี้ – มีนาคม 2555โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทางwww.ap.tu.ac.th หรือwww.facebook.com/aptu.community  สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2986-9605-6 ต่อ 3034
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น