รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมอบทุนประจำปีการศึกษา 2012-2013รัฐบาล สาธารณรัฐเช็กมอบทุนประจำปีการศึกษา 2012-2013 ให้นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐเช็ก
ข้อมูล

 • สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศขนาดเล็กในใจ กลางทวีปยุโรป มีระบบการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่ามีคุณภาพสูง หลักการเรียนรู้เน้นความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลักซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการ ดำเนินชีวิตของประชาชนชาวเช็ก
 • มหาวิทยาลัยแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดใน ยุโรปกลางคือ มหาวิทยาลัยชาลส์ (Charles University) ที่กรุงปราก ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1348 โดยกษัตริย์ชาลส์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมัน
 • สาธารณรัฐเช็กตระหนักว่าความร่วมมือ ระหว่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจะสร้างเสริมความสำเร็จระยะยาวใน โลกยุคโลกาภิวัตน์ จึงส่งเสริมการฝึกอบรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศมาต่อเนื่องยาวนาน
 • ในปัจจุบันกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬาเป็นตัวแทนของรัฐบาลสาธารณรัฐเช็กมอบทุนการศึกษาในโครงการความช่วย เหลือทางด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติจากประเทศกำลังพัฒนาเข้าศึกษาต่อในสถาบัน อุดมศึกษาของรัฐ
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรีสอนเป็นภาษาเช็ก หลักสูตรระดับปริญญาโท 1-3 ปี สอนเป็นภาษาเช็กหรือภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3-4 ปี สอนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการศึกษาต่อที่ Institute for Language and Preparatory Studies, Charles University ในกรุงปราก สอนเป็นภาษาเช็ก
สาขาวิชาและสถาบันที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
 1. เศรษฐศาสตร์ (Economics)
  - ปริญญาโทที่ Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University ในกรุงปราก (http://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/47)
  - ปริญญาเอกด้าน Economic Theories ที่ Center for Economic Research and Graduate Education, Charles University (www.cerge.cuni.cz/phd/default.asp)
 2. สนเทศศาสตร์ (Informatics)
  - ปริญญาโทที่ Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences ในกรุงปราก (http://msc.pef.czu.cz/msc/overview.htm)
  - ปริญญาโทด้าน Information Management ที่ Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kr·lovÈ ในเมืองฮราเดตส์กราลอเว (Hradec Kr·lovÈ ) (www.uhk.cz/eng/fim/applicant/36)
 3. เกษตรกรรม (Agriculture)
  - ปริญญาโทด้าน Natural Resources and Environment ที่ Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources, Czech University of Life Sciences (www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=1859)
  - ปริญญาโทด้าน Forestry, Water and Landscape Management ที่ Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences (http://fld.dev.webcore.czu.cz/en/?r=3837&i=5470)
  - ปริญญาโทด้าน Technology and Environmental Engineering ที่ Faculty of Engineering, Czech University of Life Sciences (www.tf.czu.cz/en/?r=1158)
  - ปริญญาเอกด้าน Chemistry (Agriculture Chemistry) ที่ Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry ในเมืองเบอร์โน (Brno เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของสาธารณรัฐเช็ก(www.af.mendelu.cz/en/studium/doktorske?lang=en;tag=67)

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและ ค่าครองชีพ ระดับปริญญาตรีและโท 9,000 โครูนาเช็ก(CZK) ต่อเดือน หรือประมาณ 15,120 บาท และปริญญาเอก 9,500 โครูนาเช็กต่อเดือน หรือประมาณ 15,960 บาท ทุนนี้ครอบคลุมค่าที่พักให้แก่นักศึกษา
เงื่อนไขของการรับสมัคร

 • ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี/ โทรวมหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาเช็ก 1 ปี ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจากสถาบันวิชาชีพ ชั้นสูง ส่วนการสมัครหลักสูตรระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาอาจกำหนดเงื่อนไข ของการรับสมัครเพิ่มเติม โดยทั่วไปจัดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ผู้สมัครควรตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากแต่ละมหาวิทยาลัยหรือคณะ วิชาโดยตรง
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้พำนักถาวรในสาธารณรัฐเช็กจะไม่มีสิทธิสมัครขอรับทุนการศึกษา
ช่วงเวลาการรับสมัคร
ส่งใบสมัครและเอกสารที่จำเป็นภายในวันที่ 15 มกราคม 2555
ส่งแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมกับแนบเอกสารที่จำเป็นส่งไปยังสถาน ทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย เลขที่ 71/6 ร่วมฤดี ซอย 2 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์0-2255-5060 ,  0-2255-3027     
โทรสาร   0-2255-4978     
E-mail : bangkok@embassy.mzv.cz
Website: www.mzv.cz/bangkok/en/index.html

ขอขอบคุณ interscholaship.com