ทุน เรียนต่อ ป.ตรี สิงคโปร์ ประจำปี 2555,2556

UploadImage

           รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2012/2013เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-4ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ แต่ละสาขา) วัตถุประสงค์ของการมอบทุนเพื่อ สร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันผู้รับทุน แต่ต้องการให้นำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ลักษณะทุน
          ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU) หรือมหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU)
          ทั้งนี้ นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา อนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

สิทธิประโยชน์
1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ปีละ 4,300ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 104,000บาท)
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1 (ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5ภาคการศึกษา) 3.00ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2555)
7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
          - ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย (ตัวจริง 1ชุด สำเนา 3ชุด)
          - ใบแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยสถานศึกษา)
          - เรียงความภาษาอังกฤษ 1เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500คำ
          - ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบภาษาอังกฤษคนละ 600บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “การสมัครรับทุนสิงคโปร์” บัญชีเลขที่ 059-0-17184-4 ภายในวันที่ 30ธันวาคม 2554
2. ผู้สอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด 60อันดับแรกสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเหลือเพียง 40คน เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย ส่งให้รัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม 2555ต่อไป ซึ่งวิชาที่จะต้องสอบจะเป็นไปตามคณะที่เลือก/ประสงค์เข้าศึกษา(เป็นภาษา อังกฤษ)
          ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนจะเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลสิงคโปร์ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 107-108