ประกวดเรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ ฯลฯ โครงการลมหายใจไร้มลทิน

UploadImage

สท. จับมือภาคธุรกิจยานยนต์จัดกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต สำหรับเยาวชน “ลมหายใจไร้มลทิน”

         นายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว    ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า สท. ร่วมกับบริษัทสื่อสากลจำกัด จัดทำ โครงการลมหายใจไร้มลทินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลที่พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84พรรษาในปี 2554ภายใต้แนวคิด จะคิด ทำ สอนอย่างไรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความสื่อสัตย์สุตจริต”

      นายปิ่นชายกล่าวเพิ่มเติมว่า การน้อมนำพระบรมราโชวาทฯเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตมาเป็นแนวทางจัดทำ โครงการลมหายใจไร้มลทินเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ ตระหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตนำไปเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยผ่านกิจกรรม รณรงค์ 5 กิจกรรม  ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 300,000 บาท ดังนี้ 
      1. การประกวดเรียงความ หัวข้อ “คิดดี  พูดดี  ทำดี  มีความสื่อสัตย์” 
      2.  การประกวดร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน” 
      3.  การประกวดภาพวาดศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
      4. การประกวดคัดลายมือตามคำร้องเพลง  “ลมหายใจไร้มลทิน” 
      5.  การประกวดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้จากเว็บไซต์
www.lomhaijai.org หรือwww.opp.go.th หรือwww.oppy.opp.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณกัญตภัค, คุณชดาพรสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ(สท.)โทร 02-6516920, 02-2555850-7ต่อ 155,123,147คุณมือนาง (บริษัท สื่อสากล จำกัด) โทร 02-6518444 ต่อ 215ส่งผลงานเข้าประกวด  ได้ตั้งแต่ บัดนี้  - 15 ธันวาคม 2554