รับตรง จุฬาฯ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาสเปน รอบ 2

UploadImage

         ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นสมควรดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้า ศึกษาในหลักสูตรอักษรศษสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2) รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554หรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 แต่ต้องไม่มีสถานภาพเป็นนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในระบบปิด
  - สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 -5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
  -  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.4 -6 รวม 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2555 ที่จัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2554 ดังนี้
   - วิชาความสามารถทางภาษาสเปน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   - วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
   - วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30


จำนวนรับเข้าศึกษา 9 คน

 
รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 18 -22 ธันวาคม 2555 ทางอินเทอร์เน็ต 
http://www.atc.chula.ac.th
 
ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร
ทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 มกราคม 2555 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 8 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 27 มกราคม 2555 ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admission.chula.ac.th
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 0-2218-3717
โทรสาร: 0-2218-3700
E-mail:cuatc@chula.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น