วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ มธ. ขยายเวลารับสมัคร


UploadImage

รับตรงโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัคร

         สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่ทราบว่าวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจคืออะไร ลองมาทำความเข้าใจคร่าวๆ กันก่อนนะคะ โครงนี้เป็นการเรียนแบบบูรณาการและเชื่อมต่อองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และพาณิชย์ศาสตร์เข้าด้วยกัน จำนวนรับ 150 คนต่อปีการศึกษา และข่าวดีคือขณะนี้ได้ขยายเวลารับสมัครไปถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 นะคะ มาดูรายละเอียดการรับสมัครกันค่ะ...

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สายสามัญ เน้นวิทย์-คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6รวม 5ภาค ไม่ต่ำกว่า 2.50  หรือ
2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ เน้นวิทย์ – คณิตฯ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ 

โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) ชั้น 2 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


การสมัครสามารถสมัครได้จาก
 1.สมัคร Oline ทางเว็บไซต์ Http://www.ebm.engr.tu.ac.th
2.สมัครด้วยตนเองที่ โครงการ EBM  ชั้น 2  อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ. ปทุมธานี 12120  ค่าธรรมเนียมการสมัคร 500บาท   หรือ
3.สมัครทางไปรษณีย์ โดยโอนเงินเข้าบัญชี  500บาท (กรณีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) แล้วแนบ หลักฐานการโอนเงินมากับใบสมัครส่งมาที่
โครงการ EBM  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 12120
โดยชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
     Company code: 8708
     Reference No.: โปรดระบุหมายเลข 301
     Customer ID: โปรดระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1ที่โรงเรียนออกให้
4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบมาตรฐาน
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ
หมายเหตุผู้ที่ได้รับบัตรประจำตัวสอบจากโครงการฯ คือผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ซึ่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบจะได้รับในวันสมัครสอบกรณีที่สมัครที่โครงการฯ ส่วนกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์  โครงการฯ จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปยังท่านทางไปรษณีย์ หรือแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัครสอบทางโทรศัพท์ แล้วติดต่อรับบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบในวันสอบ
(การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์โปรดส่งมาให้ถึงโครงการฯ ก่อนวันปิดรับสมัครอย่างน้อย 2วันทำการ)

เงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนต้นสังกัด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารแสดงผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. คะแนน SMART-Iประกอบด้วย
- ความสามารถด้านคณิตศาสตร์                                               
- ความสามารถด้านการอ่าน                            
- ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                
- ความสามารถด้านความรู้รอบตัว
 หรือ2. คะแนนทดสอบมาตรฐานที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกอบด้วย
- สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ต้องยื่นคะแนน O-NET และ/หรือ GAT + PAT 1 + PAT 3
- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ม. 6ต้องยื่นคะแนน  GAT + PAT 1 + PAT 3
หรือ 3. คะแนนทดสอบมาตรฐาน SAT(Scholastic Aptitude Test)
-  (SAT I) Scholastic Assessment Test
-  (SAT II) SAT Subject Tests

วิธีการคัดเลือก
1.การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 90%)โดยพิจารณาจาก 3ส่วน ดังนี้
   1.1เกรดเฉลี่ย   20 %  (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 20โดยค่าสูงสุดคือ 4.00ให้คิดเป็นคะแนนเต็ม)
   1.2คะแนนผลการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่ระบุตามเงื่อนไขการสมัครข้างต้น 30 % (คิดเป็นค่าเฉลี่ยน้ำหนักเท่ากับ 30       ของคะแนนเต็ม)
   1.3คะแนนสอบ Aptitude Test  40 % ของคะแนนเต็ม
 2.การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (คะแนนเต็ม 100 %) โดยพิจารณาจาก
   2.1คะแนนสอบตามวิธีการคัดเลือก ข้อ 1. (90%)
   2.2คะแนนสอบสัมภาษณ์ (10%) คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านให้ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต
99  ม. 18   ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  12120
โทรศัพท์ 0-2564-3001-9  ต่อ  3234, 3235, 3250 
โทรสาร  0-2986-9547
http://www.ebm.engr.tu.ac.th  
E-mail: ebm-info@engr.tu.ac.th