รับตรง โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกริก

ปิดรับสมัครปริญญาตรีสาขา การจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

งานรับสมัครโทรสายตรง 0-2973-6731, 0-2973-6735

Fax 0-2973-6740

หรือโทร 0-2970-5225

e-mail : supaloek.s@hotmail.com

คุณสมบัติสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
1.จบการศึกษาชั้นม.6 ทุกสาขา
2.ส่วนสูง ชาย170 ขึ้นไป หญิง160ขึ้นไป น้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
3.สุขภาพร่างกานแข็งแรง(มีการตรวจร่างกายภายหลัง)
4.เรียนภาษาอังกฤษได้ดี พอสมควร
5.ไม่เคยเป็นผู้ประพฤติเสียหาย
6.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
7.ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
8.พร้อมจะปฎิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยความประพฤตินักศึกษาการบินดูเพิ่มเติม
คุณสมบัติของผู้สมัครของสาขาการจัดการโลจิสติกส์
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นจากสถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาในคดีที่สูงสุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย


สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายแนะแนวของมหาวิทยาลัยเกริก หรือสาขาการจัดการธุรกิจการบินและสาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก43/1111 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์-หลักสี่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.02-5523500-9 ต่อ 225 และ081-8179790 E-mail;Supaloek@hotmail.com www.krirk.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น