KKU Med Camp 14th

UploadImage

สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ สมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ทั่วประเทศจำนวน 120 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ ค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนแพทย์ การใช้ชีวิต บทบาทของแพทย์ ต่อการดูแลผู้ป่วยและสังคม และเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการ เลือกคณะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทำกิจกรรมมากมาย เช่นสังเกตการเรียนของนักศึกษาแพทย์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ มหกายวิภาคศาสตร์ (ผ่าศพ) สังเกตการปฏิบัติงานของแพททย์และนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาล ฟังบรรยายหัวข้อ “การเรียนแพทย์ มข” เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5
2. ผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
3. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯ นี้มาก่อน

เกณฑ์การพิจารณารับเข้า
1. คุณสมบัติครบถ้วนตามใบสมัคร
2. ส่งใบสมัครทันตามกำหนด ( 6 มกราคม 2554 )
3. ตอบคำถามในใบสมัครได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามที่กำหนด

หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัคร
2. หนังสือแสดงผลการเรียนสะสมถึงภาคการศึกษาล่าสุด
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 ใบ

การรับสมัคร
•             รับใบสมัครได้ที่งานแนะแนว หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ Download ได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ
•             ส่งหลักฐานการสมัครมาที่ >>> โครงการค่ายสานฝันฉันจะเป็นหมอ ครั้งที่ 14 หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
•             หมดเขตรับสมัคร 30 ธันวาคม 2554 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
•             แจ้งผลการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยส่งจดหมายแจ้งผลตามที่อยู่ของผู้สมัคร และทางเว็บไซต์
http://www.facebook.com/KkuMedCamp, http://www.med-kku.com/index.php/topic,8663737.0.html ตั้งแต่วัน 12 มกราคม 2555

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นศ.พ.วุฒิชัย จันทรัตน์ (08-3414-7617 ) นศ.พ.พีระพงษ์ สังข์สูงเนิน (08-5597-7767) นศ.พ.ธีรินทร์ ลาน้ำเที่ยง (08-1799-3129 ) นศ.พ.สุทธิเจตน์ โสมนัส (08-3311-4525)