รับตรง คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ปี 55

UploadImage

         คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี2 โครงการด้วยกัน ได้แก่
1.โควต้ารับตรงทั่วประเทศ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555
2.ระบบโควตาประเภทเรียนดีและประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555รายละเอียดดังนี้

1. โครงการคณะฯเปิดรับเองหลักสูตรบัญชีบัญฑิต(บช.บ.)หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต(บช.บ.)และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.)ประจำปีการศึกษา2555 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ ใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)4 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณความถนัดด้านบริหารธุรกิจ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

กลุ่มที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาทั่ว ประเทศมาแล้วไม่เกิน 2 ปีใช้เกณฑ์คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX)6 ภาคเรียน ที่มีผลการเรียนในระดับ 2.00-2.74 คัดเลือกโดยการทดสอบเชิงคำนวณ ความถนัดด้านบริหารธุรกิจความสามารถทางภาษาอังกฤษ
       หมายเหตุ :ผู้สมัครโควตารับตรงกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ส่งเอกสารการสมัครมายังคณะฯหรือแนบไฟล์เอกสารการสมัครในระบบรับสมัคร เพื่อยืนยันการสมัครในโครงการโควตารับตรงกับคณะฯซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่า ธรรมเนียมการสมัครกับทางคณะฯ โดยเลือกสาขาที่ต้องการเพียง 1 อันดับเท่านั้น

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครตามรูปแบบของคณะการบัญชีและการจัดการ
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิและสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)สำเนาใบแสดงผล การเรียน(รบ1-ป/ปพ1)4 ภาคเรียนหรือสำเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน(ฉบับสำเร็จการศึกษา)
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในด้านเดียวกันและผู้สมัครลงนามรับรองสำเนา

การสมัคร
-สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th
-สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณะการบัญชีและการจัดการ ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง
http://www.acad2.msu.ac.th/2012/fileUpload/2011-11-23134955.pdf


2.ระบบโควตาประเภทเรียนดีและประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม คือยกเว้นการสอบข้อเขียนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

คุณสมบัติผู้สมัครโควตาเรียนดี
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย
3.เป็นผู้ที่มีผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
       3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 3.50 ขึ้นไปสามารถรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตได้ในวัน เวลา ที่กำหนดไว้โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
       3.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 2/2555 ในระดับ 3.00-3.49 คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

คุณสมบัติของนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับโควตา ประเภทนักกีฬาและนักกิจกรรม
1.เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบเข้า)
2.เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย
3.เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรถึงภาคเรียนที่ 1/2555 ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
4.ต้องได้รับหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นนักกีฬาของสถาบันหรือ เป็นนักกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสถาบันหรือสังคมในช่วงเวลาที่กำลังศึกษา ในระดับปวส.
5.คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ โดยยกเว้นการสอบข้อเขียน

เอกสารในวันรายงานตัว
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปถ่ายในครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันรายงานตัว
2.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)หลักฐานการสมรสหรือหลักฐานอื่นที่จำ เป็นต้องใช้ในกรณีที่ชื่อหรือชื่อสกุลในเอกสารรายงานตัวไม่ตรงกัน
3.หลักฐานแสดงคุณวุฒิ คือใบแสดงผลการเรียน (transcript)และประกาศนียบัตร


การสมัคร
-สมัครด้วยตนเองที่คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-สมัครผ่านออนไลน์ที่http://www.acc.msu.ac.th
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภออินทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
โทร. 043-754333 ต่อ 3401
หรือที่เว็บไซต์ http://www.acc.msu.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น