รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ

UploadImage

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหาร ธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 160 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่  9 มีนาคม 2555

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-แขนงธุรกิจระหว่างประเทศ
-แขนงการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการบัญชีคุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
       -TOEFL(Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL(Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 79
       -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
       -SAT1(Critical Reading)ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
       -CU-TEP(Chulalongkorn Univrtsity Test of English Proficiency)ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550
3.มีคะแนนรวมของคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       -CU-AAT(Verbal Section และ Math Section)ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 950 คะแนน หรือ
       -SAT1(Critical Reading และ Math)ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่า 950 คะแนนในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AAT(Verbal Section และ Math Section)หรือ SAI1(Critical Reading และMath)จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันทั้งนี้ผู้สมัครต้อง แสดงเจตนาว่าจะใช้ผลสอบข้อใดข้อหนึ่งเพื่อใช้ในการคัดเลือกมาพร้อมกันการ ยื่นคะแนนผลสอบดังกล่าวหากไม่แสดงเจตนาถือว่าไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าว
โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2-3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
3.ผลการสอบฉบับจริงตามคุณสมัครกรณีใช้ผลสอบ TOEFL หรือ SAT1 ผู้สมัครต้องขอให้ทาง ETS หรือ The College Boardแล้วแต่กรณี ส่งผลการสอบโดยตรงไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)โดยมีรหัสคือ Chulalongkorn BBA 4559
4.ผลการสอบฉบับจริงตามข้อ 3 ในกรณีใช้ผลการสอบ SAT1 ผู้สมัครต้องดำเนินการขอให้ The College Board ส่งผลการสอบโดยตรงไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)โดยมีรหัสคือ Chulalongkorn BBA 4559(ยกเว้นได้ดำเนินการในการส่งผลสอบ SAT1 ตามข้อ 3แล้วไม่ต้องส่งผลสอบซ้ำอีก)
5.ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
7.หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 2 ชุด(ดาวน์โหลดจากhttp://bba.acc.chula.ac.th)
8.ซองจดหมายติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง จำนวน 1 ซอง
       ผู้สมัครยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อมิฉะนั้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะไม่พิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

การสมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เนตที่http://bba.acc.chula.ac.th

-ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตร นานาชาติ)ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 50 ปีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

-สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(หลักสูตร นานาชาติ)ห้อง 407 ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330 (ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2555)

 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น