รับตรง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ 55


UploadImage

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 130 คน รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่  9 มีนาคม 2555

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       -CU-AAT(Verbal Section)ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม CU-AAT Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน หรือ
       -SAT1(Critical Reading)ไม่คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม SAT1ของ Critical Reading และ Math ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน
โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 1 และ 2 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
3.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
3.ผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อ มิฉะนั้นคณะนิเทศศาสตร์จะไม่รับพิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  

สนใจขอรับใบสมัครได้ที่
สำนักงานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ ชั้น 6 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://www.inter.commarts.chula.ac.th  โทรศัพท์ 0-2218-2215,0-2218-2216