รวมสถาบันอุดมศึกษาปชช.ได้ประโยชน์

UploadImage

รวมสถาบันอุดมศึกษาปชช.ได้ประโยชน์ แนะให้ ผนึกกำลังเป็น 'มวลมหาวิทยาลัย'

        ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ให้ความเห็นถึง การยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา ว่า ตาม ที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวมยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจัดอยู่ในเครือข่ายนั้นด้วย ซึ่งตนเห็นว่า การยุบรวมนี้จะเป็นการผนึกองค์ความรู้ทวีความเข้มแข็งทางวิชาการที่ ประชาชนและท้องถิ่นได้ประโยชน์ขอเพียงให้ทุกกลไกปรับตัวเป็นน้ำ เพื่อร่วมกันสร้าง 'มวลมหาวิทยาลัย' ที่ทรงพลังเหมือนมวล น้ำที่ทำให้เกิดมหาอุทกภัยที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เพราะการผนึก กำลังกันของสถาบันอุดมศึกษาอย่าถามว่ามหาวิทยาลัยจะได้อะไรหรือเสียอะไร แต่ให้มองว่าท้องถิ่น ปริมณฑลภูมิภาคและประเทศชาติจะได้รับประโยชน์อะไร ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยรวมพันธกิจ หน้าที่ทรัพยากรวิชาการและองค์ความรู้เข้าด้วยกันนั้นจะทำให้มหาวิทยาลัยมี ความเข้มแข็งมากขึ้นและผู้ที่จะได้รับประโยชน์โภชผลจากการนี้โดยตรงก็คือ ประชาชน ท้องถิ่นและทุกภาคส่วน

อธิการบดี มรส. กล่าวต่อไปว่า ตน สนใจไม่มากนักว่าใครจะได้อะไรหรือใครจะเสียอะไรและคิดว่าทุกภาคส่วนที่ทำงาน เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติก็ไม่ควรสนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่ ทุกคนควรให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการหลอมรวมหรือยุบรวมสถาบันอุดมศึกษาใน ครั้งนี้ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดมากขึ้นภาย ใต้คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาอย่างที่ควรจะเป็นที่สามารถก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาครั้งใหญ่ได้
 


ขอบคุณหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น