ครม.เห็นชอบ หลอมรวมและยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา

UploadImage

ครม.เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวมและยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา

          นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ว่า ที่ ประชุมเห็นชอบในหลักการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวมและยุบรวมสถาบันอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งจะเป็นจุดรวมสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว เช่น การจัดตั้งมหาวิทยาลัย จ.ชุมพร เป็นการยุบรวมระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร การจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนบนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการยุบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม การยุบรวมหรือหลวมรวมสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ของสถาบันการศึกษา ส่วนจังหวัดที่ไม่มีสถาบันการศึกษา จะมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาใหม่ เนื่องจากคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะมีจำนวนผู้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาลดลงขอบคุณหนังสือพิมพ์มติชน