โควตาพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

 UploadImage

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการโควตาพิเศษ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 5 มกราคม 2555 โดย มีเกณฑ์การพิจารณาการรับจากการเขียนเรียงความแสดงความตั้งใจที่จะเรียนใน สาขาวิชาที่นักเรียนเลือกและพิจารณาจากผลการเรียน เฉลี่ยรวมค่ะ

สาขาวิชาที่เปิดรับ:
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์)

คุณสมบัติ :นร.ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
         - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ไม่น้อยกว่า 2.50
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
         - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

กำหนดการ :
สมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333หมู่ที่ 1ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร  0-5391-6107     
email: admission@mfu.ac.th
http://www.admission.mfu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น