รับตรง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 55

UploadImage

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนไม่เกิน 100คน รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่  9 มีนาคม 2555

สาขาวิชาการบัญชีคุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
       -TOEFL(Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 550 หรือTOEFL(Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL(Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 79
       -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
       -SAT1(Critical Reading)ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
       -CU-TEP(Chulalongkorn Univrtsity Test of English Proficiency)ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550
3.มีคะแนนรวมของคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       -CU-AAT(Verbal Section และ Math Section)โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal section ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
       -SAT1(Critical Reading และ Math) โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
       - ACT (Math section และ English section) โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ English section ไม่ต่ำกว่า 18 คะแนน
        ในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AAT(Verbal Section และ Math Section)หรือ SAI1(Critical Reading และMath) หรือ ACT (Math section และ English section) จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันทั้งนี้ผู้สมัครต้องแสดงเจตนา ว่าจะใช้ผลสอบข้อใดข้อหนึ่งเพื่อใช้ในการคัดเลือกมาพร้อมกันการยื่นคะแนนผล สอบดังกล่าวหากไม่แสดงเจตนาถือว่าไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าวโดยสามารถใช้ คะแนนผลการสอบตามข้อ 2-3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ ต่าง ๆของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป
2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
3.ผลการสอบฉบับจริงตามคุณสมบัติ
4.เจตจำนงของการศึกษา (Statement of Purpose) เป็นความเรียงภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 100 -200 คำ
5.ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
     

การสมัคร
1. การขอรับใบสมัคร ที่สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ (ในวันและเวลาราชการ) หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.arts.chula.ac.th/~balac/web  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555
2. การสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์และชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสดจำนวน 1,000 บาท ณ ห้องงานคลังและพัสดุ อาหารมหาวชิรวุธ คณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ไม่รับเอกสารที่ส่งมาด้วยวิธีอื่น


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์
โทรศัพท์ : 02-2184641 โทรสาร : 02-2184641(ในวันและเวลาราชการ)
 http://www.arts.chula.ac.th/~balac/web 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น