ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง ม.พายัพ

UploadImage

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินพันธกิจด้านการศึกษา ก้าวสู่ปีที่ 39  จึงได้จัดโครงการคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ  ปีการศึกษา 2555  จากผู้ที่สนใจทั่วประเทศ จำนวน 39 ทุน

รายละเอียดทุนและข้อผูกมัด
1. ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 - 2558จำนวน 4ปีการศึกษา (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา) จำนวนหน่วยทุนรวมทั้งสิ้น 39ทุน วงเงินทุนละไม่เกิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่มหาวิทยาลัยพายัพต้องการส่งเสริมและพัฒนา ดังรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสมัครขอรับทุน
2. ทุนนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้
3. ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าในปีการศึกษา 2555 - 2558โดยมหาวิทยาลัยพายัพไม่มีข้อผูกพันอื่นใดกับผู้ได้รับทุน
4. ทุนการศึกษานี้จะได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4ปีการศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรโดยผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียน
โดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ
สมัครขอรับทุนฯ ทางไปรษณีย์ ถึง  31  ธันวาคม  54
สมัครขอรับทุนฯ ด้วยตนเอง ถึง 27  มกราคม  55

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  27  มกราคม 55
สอบคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนฯ  โดยการสอบสัมภาษณ์และ/หรือทดสอบ ณ สนามสอบ 3ภาค
                - ม.พายัพ    27  มกราคม  55 
                - ม.สงขลานครินทร์    29  มกราคม  55
                - ม.ขอนแก่น    26กุมภาพันธ์  55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ   2มีนาคม 55
รายงานตัวและลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา 5 - 9 มีนาคม  55

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน
1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัย พายัพ และไม่ต้องห้ามโดยบัญญัติของกฎหมายและไม่เคยถูก ให้พ้นสภาพใดก็ดี โดยสถาบันการศึกษาใดก็ดี เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสมอย่างหนึ่งอย่างใด
2. ต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง
3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระบบการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในช่วงชั้นที่ 4 ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
4. เป็นผู้มีเจตนามุ่งมั่นเพื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพจนสำเร็จ มีวินัย และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละเงื่อนไขของคณะ/สาขาวิชา
6. เป็นผู้ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
7. ผู้สมัครขอรับทุน มีสิทธิสมัครขอรับทุนได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น และต้องเป็นสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับนักศึกษา  สำนักประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา 
ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50000
โทรศัพท์ 0-5385-1478– 86  ต่อ 240 , 241  โทรสาร 0-5385-1478 ต่อ 240
http://pradmission.payap.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น