รับตรง เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาิติ ปี 55

UploadImage

        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 150คน รับสมัครระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึงวันที่  9 มีนาคม 2555


คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นม.ปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) มาแสดง
3.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
       - TOEFL(Paper-based)ไม่ต่ำกว่า 560 หรือ TOEFL(Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 220 หรือTOEFL(Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 83
       - IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
       - SAT1(Critical Reading)ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
       - CU-TEP(Chulalongkorn Univrtsity Test of English Proficiency)ซึ่งเทียบเป็นคะแนน TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 560
3.มีคะแนนรวมของคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
       - CU-AAT(Math Section)ไม่ต่ำกว่า 600คะแนน หรือ
       - SAT1(Math)ไม่ต่ำกว่า 640คะแนน
4. มีคะแนนสอบ A- level หรือคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลียหรือ คะแนนมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์ เกรด A
ในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CSAI1(Critical Reading และMath)จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกัน

หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
2.ใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts)
3.ผลการสอบฉบับจริงตามคุณสมบัติ
4.ใบรับรองสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
       ผู้สมัครยื่นหลักฐานประกอบการสมัครครบทุกข้อมิฉะนั้นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจะไม่พิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

การสมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เนตที่ http://www.eba.econ.chula.ac.th
- กรอกข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำหลักฐานประกอบการสมัคร มาแสดงและชำระเงินค่าสมัครเป็นเงินสดจำนวน 1,000 บาท ณ หลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 3 ห้อง 309 คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10 โทรสาร : 02-2180208
 http://www.eba.econ.chula.ac.th

1 ความคิดเห็น: