รับสมัครนักเรียนจ่าทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 55

UploadImage

          กองทัพเรือมีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคลพลเรือนทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา2555 ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยม ศึกษาชั้นปีที่6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
2.เป็นชายโสดอายุ17-20ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่1มกราคมพ.ศ.2535ถึง31ธันวาคมพ.ศ.2538) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ
จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน30เม.ย.55หรือทหารกองหนุน สังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากทหารกองประจำการ) ต้องมีอายุ18-24ปี(ผู้ที่เกิดตั้งแต่1มกราคมพ.ศ.2531ถึง31ธันวาคมพ.ศ.2537)
3.มีสัญชาติไทยและบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตรหรือนายทหารประทวนมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดก็ได้

หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัครบิดามารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลัง ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่3ของกระทรวงศึกษาธิการ
3.รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาขนาด 2 นิ้วจำนวน8 รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกันและไม่เกิน3เดือน)

การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
1.ซื้อด้วยตนเองตั้งแต่13ธันวาคม2554ถึง26กุมภาพันธ์2555ราคาชุดละ80.-บาทดังนี้
- กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
-ห้องสมุดกลางกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภากรุงเทพมหานคร
-กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
-โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดสมุทรปราการ
-โรงเรียนชุมพลทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
-ค่ายตากสินอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
-ทัพเรือภาคที่3จังหวัดภูเก็ต
- หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
- ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน)
-ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)
-ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ)
-สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.2บางนาส.ทร.3ภูเก็ต ส.ทร.5สัตหีบส.ทร.6สงขลาส.ทร.8พิษณุโลกส.ทร.9อุบลราชธานีส.ทร.10ตราดส.ทร.11 เชียงใหม่ส.ทร.15นราธิวาส)

2.สั่งซื้อทางไปรษณีย์ตั้งแต่ ตั้งแต่ 13 ธันวาคม 2554 ถึง 26 มกราคม 2555 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่งชุดละ 110.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.11 ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online )

การรับสมัคร
สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง10 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
    - ส่วนภูมิภาคตั้งแต่14-22 มกราคม2555ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) จังหวัดชลบุรี
    - ส่วนกลางตั้งแต่11-26 กุมภาพันธ์ 2555 ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม


การสอบคัดเลือกภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่18 มีนาคม2555เวลา08.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 02-8893922, 02-4753663, 02-4753664, 02-4753643 ในวันและเวลาราชการ
หรือ www.navy.mi.th/navedu
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น