รับตรง สาขาวิชาเกษตรเขตร้อนหลักสูตรนานาชาติ มก. 55

 UploadImage

           เนื่องด้วยโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรเขตร้อนหลักสูตร นานาชาติ (Tropical Agriculture International Program) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากน้าท่วมโครงการฯจึงขยาย วันเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในโครงการรับตรงครั้งที่ 1 /2555 ไปอีก 1 เดือน โดยผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้- 31 ธันวาคม 2554 ที่เว็บไซต์www.taip.agr.ku.ac.th

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาระดับ ม.6หรือเทียบเท่า จากทุกสาขา
2. มีผลคะแนน IELTS 5.0 หรือ TOEFL ในระดับเทียบเท่า หรือ SAT 1100 ขึ้นไป หรือสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษที่โครงการฯ จัดสอบ


 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-9427146
หรือ E-mail : taipagr@ku.ac.th


Tropical Agriculture International Program
Faculty of Agriculture, Kasetsart University
Tel & Fax : 02-942 7146
www.taip.agr.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น