ม.เชียงใหม่ จัดงานโครงการหลวง ประจำปี 2554

UploadImage


          มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานโครงการหลวง ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  


ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

1. การจัดนิทรรศการ

   - การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื่อ ให้เห็นว่าเมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานบนพื้นที่สูงแล้ว ชาวเขา เปลี่ยนจากฐานะจาก "ผู้รับ" มาเป็น "ผู้ผลิต"ให้กับเราและชาวโลก รวมถึงความสำเร็จจากแนวพระราชดำริต่าง ๆ

   - นิทรรศการวิชาการเสนอผลงานใหม่ ๆเช่น การปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงในระบบ Substrate การผลิตกาแฟคุณภาพโครงการหลวงแนะนำพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนในนามมูลนิธิโครงการหลวง

   - นิทรรศการศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เรื่อง "42 ปีแห่งการพัฒนาสู่การเรียนรู้บนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน"ประกอบด้วยกิจกรรมด้านพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การจำหน่ายผลิตผล "ดี อร่อย" และ ผลิตภัณฑ์ตรา "โครงการหลวง" แนะนำผลิตผลผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นที่รู้จัก

3. แนะนำและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง

4. สาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง

5. การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

6. การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน กับ มูลนิธิโครงการหลวง


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น