ทุน ก.พ.สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 4 เรียนต่อป.โท

UploadImage

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สนใจรับทุนเรียนต่อจากรัฐบาลในโครงการ ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศประจำปี 2555 โดยมีทุนที่รับสมัครสอบ จำนวน 34 หน่วย รวม 80 ทุน

โดยทุนนี้จะกำหนดช่วงเวลาการให้ทุนเป็น  2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน หรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา2555 (ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป)
- คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว
- มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 11 มกราคม 2555

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร20 ธันวาคม 2554 ถึง 11 มกราคม2555


การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555


สอบข้อเขียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์2555

                1. วิชาภาษาอังกฤษ
                                - Vocabulary and Expressions
                                - Error Recognition
                                - Reading Comprehension
                2. วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน  29 มีนาคม 2555
ประเมินความเหมาะสมในการรับทุน 21 – 22 , 28 - 29 เมษายน  2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  22 พฤษภาคม 2555
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์  0-2547-1000  โทรสาร  0-2547-1346      
http://www.ocsc.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น