โครงการ Tour KMUTT

UploadImage

หลักการและเหตุผล
         แม้ว่าปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทโดดเด่นด้านการวิจัย พัฒนาและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อความ สัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียนภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
         เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและครูแนะแนว เพื่อแนะนำนักเรียนมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการTour KMUTT เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาใน ระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง ความเป็นไป
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแก่ครูแนะแนวและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อเป็นการวางแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ

ระยะเวลาในการจัดโครงการ
การดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินการครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น.

วิธีการรับสมัคร
ดูวิธีการสมัคร
แผนที่มหาวิทยาลัย
สมัครผ่านเว็บไซต์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับ
และนำมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานต่อไป • เปิดรับจำนวนจำกัด (ให้สิทธิ์โรงเรียนละไม่เกิน 10 คน) ได้แก่
   
  หลักสูตร จำนวน รายละเอียด
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150 คน กำหนดการ
  คณะวิทยาศาสตร์ 300 คน กำหนดการ
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน กำหนดการ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 100 คน กำหนดการ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 150 คน กำหนดการ
  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 200 คน กำหนดการ
   
ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tour.kmutt.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น